Acumulus » Juridisch » Privacybeleid

Privacybeleid

Het privacybeleid is onderdeel van de algemene voorwaarden. Hieronder de passages uit de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn.

12  Privacy

  1. SIEL en al haar klanten zijn gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. SIEL zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of SIEL BV daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.
  2. Krachtens de WBP heeft elke cliënt die staat geregistreerd in DevosWeb o.a. het recht om zijn/haar eigen gegevens in te zien en te corrigeren. Dit recht kan door de cliënt alleen en uitsluitend worden uitgeoefend bij de klant van DevosWeb. SIEL zal ieder verzoek tot inzage volledig doorverwijzen naar de betreffende klant van het systeem.
  3. Elke vorm van datamining en doorverkoop van gegevens door SIEL is volledig en onvoorwaardelijk uitgesloten.

13  Vertrouwelijkheid, Geheimhouding en Privacy

  1. Partijen verplichten zich geen product-, markt-, persoons- en bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie — zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsverplichting is geschonden — van algemene bekendheid is. Partijen zullen deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
  2. SIEL BV is gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. SIEL BV zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of SIEL BV daartoe wordt gedwongen krachtens een bevoegde autoriteit.
  3. Klant heeft altijd recht op inzage in de gegevens die SIEL BV over Klant bezit. Dit kan uitsluitend schriftelijk worden opgevraagd. SIEL BV is gerechtigd voor verstrekking van de gegevens redelijke kosten in rekening te brengen.

versie 1.0.0, 1 januari 2015